rhy.fi
Säännöt

LAPPAJÄRVEN METSÄSTYSSEURA R.Y.

SÄÄNNÖT
Yhdistyksennimi: LAPPAJÄRVEN METSÄSTYSSEURA R.Y.

Kotipaikka : LAPPAJÄRVEN kuntaSEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
3) metsästysampumaurheilua ja
4) edistää turvallista ja eettistä metsästystä;
5) edistää nuorten pääsemistä metsästysharrastuksen pariin ja heidän mahdollisuutta kasvaa aktiivisiksi ja vastuullisiksi metsästäjiksi.

3 §

SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2) suorittamalla riistanhoitotyötä;
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6) kouluttamalla jäseniään;
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, Lappajärven -Vimpelin RHY:n ampumaradalla, Lappajärvellä;
8) opastamalla turvalliseen ja eettiseen metsästykseen sekä metsästystaitojen harjoitteluun;
9) tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua ja osallistua toimintaan;
10) edistämällä metsästyskoira- ja koetoimintaa ja
11) seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 §

SEURAN JÄSENET

Seuran jäsenmuotoja ovat:
1) Varsinainen jäsen;
2) Koejäsen;
3) Nuorisojäsen;
4) Maanomistajajäsen;
5) Kunniapuheenjohtaja;
6) Kunniajäsen ja
7) Kannatusjäsen.

Seuran varsinaiseksi ja koe- tai nuorisojäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton piirin sääntöjä ja päätöksiä ja jota kaksi nykyistä seuran jäsentä on suositellut jäseneksi.

Varsinaiseksi ja koejäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö. Nuorisojäsenyys kestää siihen saakka kunnes nuorisojäsen täyttää 20 vuotta. Samana vuonna kun nuorisojäsen täyttää 20 vuotta, on seuran kokouksen päätettävä nuorisojäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Maanomistajajäsenyyteen oikeuttavan metsästysvuokra-alueen vähimmäis pinta-ala päätetään vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

5 §

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuran varsinaiseksi jäseneksi liittyessään liittymismaksun, jonka suuruuden seuran vuosikokous vuosittain määrää.

Koe- tai nuorisojäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta.

Nuorisojäsenyys ei oikeuta hirvieläinten ja suurpetojen metsästyksen saaliin jako-osiin
Muutoin koe- tai nuorisojäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä, paitsi että koe- tai nuorisojäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koe- tai nuorisojäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran hallitus.

Nuorisojäsenenä vähintään 2 vuotta ollut ja 15 vuotta täyttänyt nuorisojäsen saa kuitenkin äänioikeuden ja oikeuden metsästää ilman seuran jäsenen valvontaa.

Jos nuorisojäsen valitaan seuran varsinaiseksi jäseneksi nuorisojäsenyyden päätyttyä, peritään häneltä ainoastaan puolet seuran liittymismaksusta.

Koe- tai nuorisojäsen on velvollinen suorittamaan liittymismaksun sinä vuonna, kun hänet on hyväksytty seuran varsinaiseksi jäseneksi.

Liittymismaksun lisäksi seuran varsinainen jäsen ja koejäsen on velvoitettu maksamaan vuotuisen jäsenmaksun ja nuorisojäsen puolet vuotuisesta jäsenmaksusta, jonka suuruuden seuran vuosikokous vuosittain määrää.

Nuorisojäsen on velvoitettu maksamaan täyden jäsenmaksun siitä lähtien, kun hänet on hyväksytty seuran varsinaiseksi jäseneksi.

Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran alueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeuden seuran käyttöön.

Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunnan harjoituksiin seuran kokouksen päättämällä tavalla.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa seuran sihteerille kolmen (3) kuukauden sisällä niiden muuttumisesta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta tai vuotuisesta maksusta päättää seuran vuosikokous.

Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.

6 §

SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.
Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 §

SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti;
5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa tai
6) pidättäytyy vuokraamasta seuran metsästysalueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeutta seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää.

Seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen.

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen seuraavan kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla asiasta hallitukselle kirjallisesti kahden (2) viikon kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saannista.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 §

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta,
joista vuosikokous pidetään tammi­-huhtikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa.
Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta
1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
3) sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.VUOSIKOKOUSASIAT

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

2) Todetaan kokouksen laillisuus,

3) Hyväksytään työjärjestys,

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

6) Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali,

7) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,

8) Toimitetaan toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,

9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta,

10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,

11) Maanomistajajäsenyyteen oikeuttavan metsästysvuokra-alueen vähimmäis pinta-ala päätetään vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa

12) Päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden palkkioiden määrästä

13) Valitaan tarpeeliset toimikunnat

14) Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta,

15) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,

16) Esitellään hallituksen kesäkokouksen jälkeen tekemät jäsenvalinnat.

17) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,

18) Valitaan metsästyksenjohtajat

19) Käsitellään suurriista asiat:

hirven; vakohäntäpeuran ja metsäpeuran anottavat lupamäärät
sekä lupien anominen seuran omana tai mukana yhteisluvassa

20) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin,

- Etelä-pohjanmaan kennelpiirin vuosikokouksiin

21) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,


10 §

KESÄKOKOUSASIAT

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2) Todetaan kokouksen laillisuus,
3) Hyväksytään työjärjestys
4) Todetaan jäsenyydestä luopuneet ja mahdollisesti erotetut jäsenet.
5) Todetaan jäsen- ja muut maksunsa laiminlyöneet jäsenet.
6) Esitellään hallituksen vuosikokouksen jälkeen tekemät jäsenvalinnat
7) Vahvistetaan yhdistyksen vierasoikeusjärjestelmä.
8) Vahvistetaan riistayksikkökiintiöt alkavalle metsästyskaudelle.
9) Päätetään alkaneen metsästyskauden metsästyssäänöistä.
10) Päätetään rauhoitusalueista.
11) Päätetään lajikohtaisista rauhoituksista ja rajoituksista sekä muista mahdollisesti tarvittavista suojelutoimista.
12) päätetään hirven ja valkohäntäpeuran metsästyseurueiden perustavan kokouksen ajankohta
13) Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kesäkokousta kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
14) Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

11§

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12 §

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien on tarkastettava seuran kokousten pöytäkirjat.

13 §
SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella kokoukseen mennessä erääntyvän liittymismaksun ja jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä ja nuorisojäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä, koe- tai äänioikeudettomia nuorisojäseniä ja kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.


14§

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

15 §
SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja neljäksi vuodeksi valitut 8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittan erovuorossa kaksi . Erovuoroisuus ratkaistaan arpomalla vähintään kolme erovuoroista paria . Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan.

Hallituksen jäsenen toimikausi voi kestää peräkkäin enintään kolme kautta .
Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16§

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17 §

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18 §

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat,
jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä;
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
7) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
8) pitää seuran jäsenluetteloa;
9) valitsee uudet jäsenet; varsinaiset ja koe- sekä nuorisojäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista hallituksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.
sekä maanomistaja jäsenet, jolloin vuosikokoouksen päättämä metsästysvuokra-alueen vähimmäis pinta-ala tulee täyttyä.
10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
12) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
13) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
14) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
15) Päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§:n mukaisesti ja
16) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19 §

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20 §

SEURAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä,tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen,kun hallitus on asian käsitellyt ja asiasta on mainittu kokouskutsussa .Päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (¾) äänestyksessä annetuista äänistä.

21 §

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo – Finlands Jaktmuseum ry:lle.


22 §

MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös